Program Erasmus

Czym jest??

 

Erasmus to program mający na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE, korzystać z niego mogą studenci i pracownicy naukowi wyższych uczelni.

 

Jak to działa??

 

Podstawowym założeniem części programu dotyczącej wyjazdów studenckich jest pełna ekwiwalentność studiów na uczelni macierzystej i uczelni zagranicznej. Z tej zasady wynika, że plan studiów na uczelni zagranicznej powinien być ułożony tak, by Dziekan miał podstawy do uznania przedmiotów tam studiowanych za zamienne w stosunku do planu studiów przewidzianego w Uniwersytecie Pedagogicznym. Oznacza to, że przed wyjazdem należy ustalić listę kursów na jakie planuje się zapisać za granicą, oraz listę przedmiotów z naszego planu studiów, które zostaną przez nie zastąpione.

Przez cały czas studiów na uczelni zagranicznej pozostaje się pełnoprawnym, czynnym studentem Uniwersytetu Pedagogicznego. W praktyce oznacza to, że:

- nie trzeba brać urlopu z Uczelni,

- zachowuje się wszystkie prawa studenta UP (prawo do stypendium, kredytu, itp.),

- ma się wszystkie obowiązki studenta (w szczególności dotyczy to terminów wpisu na semestr, terminu i zasad zaliczeń),

- wszystkie oceny uzyskane za granicą są przeliczane na skalę obowiązującą w UP i brane pod uwagę tak, jak wszystkie inne oceny (np. przy określaniu wysokości stypendium).

 

Rekrutacja..

 

Rekrutacja rozpoczyna się już w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym chcesz wyjechać. Wstępny etap odbywa się na początku roku kalendarzowego (styczeń) na podstawie złożonej dokumentacji:

  • kwestionariusza na wyjazd,
  • listu motywacyjnego,
  • opinii promotora lub opiekuna roku,
  • średniej ocen za dwa semestry poprzedzające złożenie dokumentów (potwierdzonej w dziekanacie),
  • certyfikatów językowych (jeśli studenci posiadają)

Wszystkie wzory dokumentów, które musisz dostarczyć dostępne są na stronie http://erasmus.up.krakow.pl/wyjazdy-studentow-sms/dokumenty

Kolejnym etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji Rekrutacyjnej.

Kryteriami branymi pod uwagę w czasie rekrutacji są:

  • rok studiów,
  • wyniki w nauce,
  • znajomość języka/języków obcych,
  • opinia promotora lub opiekuna roku,
  • zaangażowanie w realizację programu, w tym opieka nad studentami zagranicznymi.

Studenci kierunków innych niż filologiczne i nie posiadający międzynarodowych certyfikatów językowych zdanych co najmniej na poziomie B2 na ocenę A zobowiązani są do zdawania egzaminów językowych sprawdzających ich możliwość studiowania w języku obcym.

 

Uczelnie partnerskie Uniwersytetu Pedagogicznego?

 

Listę uczelni partnerskich możesz znaleźć <tutaj> 

 


 

Więcej informacji dotyczących realizacji programu Erasmus na UP znajdziecie na stronie:  http://erasmus.up.krakow.pl/

Strona internetowa programu Erasmus: http://www.erasmus.org.pl/