Masz prawo

Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Student ma prawo do:

1) przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta;

2) rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni, jak również z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni;

3) zgłaszania władzom wydziału i Uczelni postulatów dotyczących programów studiów, organizacji kształcenia oraz spraw socjalno-bytowych studentów;

4) wyrażania opinii o poziomie i sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiowanym kierunku oraz otrzymywania informacji o wynikach oceny zajęć;

5) wglądu do swych pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych, a także recenzji prac dyplomowych;

6) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych (otwartych) na innym kierunku lub specjalności studiów;

7) uczestniczenia w pracach organów samorządu studentów, zgodnie z regulaminem samorządu;

8) zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach naukowych realizowanych w Uczelni;

9) zrzeszania się w stowarzyszeniach i organizacjach działających w Uczelni;

10) podjęcia obowiązków asystenta-stażysty, zgodnie z art. 191 ustawy, na zasadach określonych przez Statut Uczelni;

11) pomocy materialnej i zakwaterowania w domu studenckim, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

12) nieodpłatnej opieki lekarskiej, na podstawie odrębnych przepisów.

 

W razie jakichkolwiek problemów, każdy student może zwrócić się do Rzecznika Praw Studentów!

Adam Szot

Rzecznik Praw Studenta

e-mail: rps@psrp.org.pl

Zobacz więcej: http://www.psrp.org.pl/dla-studentow/rzecznik-praw-studenta/

 

Oprócz praw są również obowiązki. Student jest obowiązany w pełni wykorzystywać możliwości kształcenia, jakie stwarza mu uczelnia oraz postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów. W szczególności jest obowiązany do:

1)      zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie z wybranym kierunkiem studiów;

2)      zapoznania się z programem studiów i zasadami oceniania oraz ewaluacji założonych efektów kształcenia;

3)      przestrzegania zasad udziału w zajęciach dydaktycznych, ustalonych przez prowadzącego te zajęcia nauczyciela akademickiego;

4)      uzgodnienia z prowadzącym zajęcia trybu, zakresu i terminu wyrównania zaległości powstałych w wyniku absencji;

5)      zaliczania w ustalonych terminach zajęć, składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych oraz spełniania innych wymogów, przewidzianych programem studiów;

6)      terminowego przedkładania wymaganej dokumentacji (indeks, karta okresowych osiągnięć studenta);

7)      terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Uczelni oraz wnoszenia opłat wynikających z decyzji władz Uczelni;

8)      niezwłocznego zawiadomienia dziekanatu w przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej oraz rezygnacji z dalszej nauki;

9)      niezwłocznego zawiadamiania dziekanatu o zmianie: a) nazwiska lub adresu (w tym adresu e-mail), oraz b) warunków materialnych, jeśli wpływają one na przyznanie i wysokość pomocy materialnej;

10)  przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni;

11)  przestrzegania norm życia koleżeńskiego oraz poszanowania zasad współżycia społecznego;

12)  dbania o dobre imię Uczelni;

13)  szanowania mienia Uczelni i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za jego niszczenie lub stratę.

 

Źródło: Regulamin Studiów