4 czerwca 2017

Deklaracja ideowa

DEKLARACJA IDEOWA
NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW
UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE

 

Awangarda studentów i młodej inteligencji, tworząca Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, poprzez swoją aktywność na forum uczelni i kraju, broni praw studenckich, organizuje życie społeczne i kulturalne młodego pokolenia oraz kreuje rozwój organizacji i swoich członków, przygotowując ich do świadomego i czynnego członkostwa w społeczeństwie obywatelskim Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jest niezależną, samorządną i społeczno-polityczną organizacją studentów kierujących się w swoich działaniach chrześcijańskim systemem wartości, chęcią uczestnictwa w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej, przyczyniając się do jego demokratyzacji, utrwalania i pogłębiania praw obywatelskich, swobód twórczych, umacniania niezawisłości nauki, kultury i sztuki, działania na rzecz rozwoju moralności publicznej, uznających za podstawowe wartości niepodległe Państwo Polskie, autonomię wyższych uczelni, demokratyczny ład państwa i własność prywatną.

 

Podstawowymi zasadami ideowymi Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie są:

  •  chrześcijański system wartości,
  • niepodległe i suwerenne Państwo Polskie,
  • demokratyczny ład państwa,
  •  gospodarka rynkowa.